Inwestycja Gaja Park zdobyła międzynarodową nagrodę European Propety Awards
To nagroda branży nieruchomości komercyjnych o przeszło 30-letniej tradycji.
Plebiscyt stanowi proestiżową rekomendację jakości i osiągnięć realizowanych inwestycji w gronie europejskich i światowych projektów.
Award 2Award Bg
schowaj informację o nagrodzie
Award Gaja Park

Polityka prywatności

Gaja Park - Klauzula informacyjna

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r., które weszło w życie 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując wzajemnie naszą prywatność, jak również dbając o to, aby strony wiedziały, kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe lub dane osobowe od nich pochodzące, poniżej informujemy siebie wzajemnie o zakresie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorami danych osobowych (ADO) jest POMORSKA 68 Spółką ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000764070, oraz druga strona Umowy, każda ze stron we własnym zakresie i w odniesieniu do danych osobowych pochodzących od drugiej strony.
 2. Odpowiednie dane osobowe, będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i na następujących podstawach:
  1. podejmowania czynności związanych z zawarciem i realizacją Umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. realizacji przez ADO obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony interes ADO polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących roszczeń w stosunku do drugiej strony, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które druga strona może w stosunku do ADO skierować.
 3. Odbiorcami odpowiednich danych osobowych będą podmioty, którym strony zobowiązane są przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), banki, podmioty realizujące usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi prawne, inwestorzy uczestniczący w procesach budowalnych realizowanych przez ADO oraz ich przedstawiciele, w tym inwestorzy zastępczy, inżynierowie kontraktu, podwykonawcy.
 4. Przetwarzane wzajemnie dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania łączącego ADO Umowy, a także po jej zakończeniu – do czasu ustania po danej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).
 6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
 7. Osoby takie posiadają nadto prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją – wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania łączącej ADO Umowy.
 9. Jeśli osoba, której dane osobowe są przetwarzane uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W toku wzajemnego przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. W przypadku, gdy przetwarzane są dane osoby delegowanej do wykonania Umowy z ADO, informujemy, że dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych, danych kontaktowych, danych o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej udostępnione zostały przez drugą stronę Umowy, który to podmiot wydelegował taką osobę do wykonania Umowy.
Tworzymy przestrzenie, w których pięknie się żyje.
Wybierz apartament dla siebie